Obsługę prawną, usługi windykacyjne - nasi klienci mogą uzyskać poprzez kontakt z zaprzyjaźnionymi kancelariami. W ramach powołania się na naszą firmę, można liczyć na przyjazdy rabat.

Kancelaria Prawna Anna GiercarzKancelaria Prawna
Anna Giercarz
ul. Ogrodowa 6/1
tel. 68 307 07 57
kom. 728 804 621


Anna Giercarz: Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Padwie.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w budowaniu i realizacji strategii rozwiązywania sporów sądowych w sprawach cywilnych. Specjalista z dziedziny prawa cywilnego oraz spółek handlowych. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie kompleksowej obsługi prawnej krajowych oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych.
Kancelaria współpracuje z adwokatami z Niemiec, Francji oraz Włoch.

Języki Obce:
Włoski, Francuski, Angielski
Kancelaria Prawna Anny Giercarz, świadczy kompleksową pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa związanych z działalnością gospodarczą.
Świadczone doradztwo prawne obejmuje m.in.:

• Prawo gospodarcze, w tym w sprawach cywilnych od procesu doradztwie w wyborze formy działalności po proces prowadzenia tej działalności.
• Prawo cywilne w przedmiocie realizacji umów, współpracy między kontrahentami.
• Postępowania windykacyjnego w zakresie reprezentacji wierzycieli i dłużników na każdym etapie dochodzenia należności, w tym także oferujemy pomoc w zakresie windykacji roszczeń we Włoszech, Niemczech i Francji.
• Prawo handlowe i obsługi prawnej spółek.
• Prawo pracy, w tym weryfikację dokumentacji pracowniczej pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy (due diligence pracowniczy); przygotowanie i opiniowanie wewnętrznych regulaminów, określających prawa i obowiązki pracowników (regulaminy pracy).
• Prawo ochrony danych osobowych – due diligence przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenie szkoleń pracowniczych w zakresie ochronnych danych osobowych, opracowania dokumentacji (regulaminy) i reprezentacji przed Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
• Prawo konsumenckie w zakresie przestrzegania prawa konsumenckiego i reprezentacji w sporach konsumenckich.
• Negocjowanie, zawieranie egzekwowanie wszelkiego rodzaju umów.
• Działalności fundacji i stowarzyszeń.
• Ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.
• Upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw.
• E- commerce- tworzenia regulaminów w działalności firmowej online (sklepy internetowe, polityka prywatności).


Oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie:

• Tworzenia spółek handlowych, polegającą m.in. na opracowywaniu umów spółek oraz przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji w celu ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.
• Przekształceń spółek.
• Zakładania fundacji i stowarzyszeń.
• Tworzenia oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce oraz spółek przez zagranicznych inwestorów
• Bieżącej obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego
• Obsługi zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, w tym przygotowywania regulaminów zarządów i rad nadzorczych
• Przygotowywania wszelkiego rodzaju uchwał
• przygotowywania wniosków o ogłoszenie upadłości układowej lub likwidacyjnej
• Przygotowywania propozycji układowych
• Zaskarżania czynności prawnych upadłego dłużnika, dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli
• Reprezentacji w toku postępowania upadłościowego
• Przygotowania i weryfikacji niezbędnej dokumentacji transakcyjnej
• Udziału w negocjacjach warunków umów inwestycyjnych
• Monitorowania i doradztwa przy wykonywaniu zobowiązań z zawartych umów
• Przygotowywania całości dokumentacji na potrzeby transakcji, związanych z przekształceniem spółek osobowych w spółki kapitałowe lub kapitałowych w osobowe
• Procesów łączenia lub podziału spółek
• Zmian struktury właścicielskiej spółek, w tym zbywania udziałów lub akcji
• Procesów zbywania przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw.
• Sukcesji w przedsiębiorstwie.
PRAWO PRACY:

• reprezentowanie przed sądami i urzędami w sprawach pracowniczych, w szczególności co do ustalenia stosunku pracy i wysokości wynagrodzenia, zwolnień z pracy
• przygotowanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (kontrakty menadżerskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia,zakaz konkurencji, korzystanie z samochodu służbowego, powierzenia mienia, umowy o zachowaniu poufności, tajemnicy zawodowej, zakazy konkurencji)
• prawne rozwiązania w kwestii zatrudnienia cudzoziemców, łącznie z przygotowaniem właściwej dokumentacji, również podczas uzyskiwania zezwolenia na pracę i pobyt w Polsce;
• skuteczne rozwiązania prawne, dotyczące problemu mobbingu w miejscu pracy


PRAWO RODZINNE

• spraw rozwodowych (rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania)
• spraw separacyjnych
• spraw o alimenty na rzecz dziecka, małżonka lub rodzica
• sporządzania i opiniowania majątkowych umów małżeńskich
• prowadzenia spraw o podział majątku małżonków
• regulacji kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi, a także dziadków z wnukami, a także dochodzenia roszczeń za nierealizowanie tych kontaktów i odszkodowanie za naruszenie praw do kontaktów z dzieckiem
• ustalenia, zaprzeczenia ojcostwa
• ustalanie kwestii dot. władzy rodzicielskiej – ograniczenie, pozbawianie, przysposobienie dziecka
• pomoc w przygotowaniu planów rodzicielskich co do opieki naprzemiennej rodziców oraz zgodnego ustalenia wychowania i opieki nad dziećmi
• ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego
• adopcji dziecka
• spraw z zakresu prawa opiekuńczego, w tym wsparcie prawne opiekunów, w szczególności w zarządzaniu majątkiem
• uznania na terenie Rzeczypospolitej polskiej wyroków rozwodowych sądów zagranicznych za skuteczne dochodzenia roszczeń alimentacyjnych za granicą


PRAWO CYWILNE, BANKOWE i UBEZPIECZENIOWE


• reprezentowanie w sprawach cywilnych, w szczególności dot. zapłaty, wydania rzeczy, naruszania praw konsumenckich;
• opiniowanie umów bankowych, w szczególności dot. ubezpieczeń kredytów, pożyczek, w tym reprezentacja w sporach z bankiem i ubezpieczycielem
• przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnych oraz ich egzekwowanie;
• reprezentowanie w sprawach komorniczych, w tym zakresie egzekucji alimentów, z nieruchomości, zajęcia rzeczy przez komornika nienależących do dłużnika


PRAWO UPADŁOŚCIOWE


• doradztwo i analiza sytuacji prawnej przed postępowaniem upadłościowym konsumenta
• reprezentacja przed sądem i syndykiem w postępowaniu upadłościowym


SPADKI


• doradztwo w sprawach sporządzania testamentów i zapisów testamentowych, uregulowania spraw majątkowych przed sporządzeniem testamentu,
• prowadzenie spraw spadkowych dla osób zagranicznych
• doradztwo w sprawie sposobu zrzekania spadku, nabycia spadku lub jego odrzucenia, w przypadku gdy zmarły pozostawił długi
• reprezentację w toku postępowań sądowych w sprawach działu spadku
• reprezentację w sprawach o zachowek
• prowadzenie spraw spadkowych przy majątku pozostawionym za granicą
• reprezentowanie w sprawach spadkowych w przypadku roszczeń wierzycieli


ODSZKODOWANIA


• dochodzenie odszkodowań: komunikacyjnych, osobowych, rzeczowych
• zgłaszanie szkody ubezpieczycielowi
• prowadzenie spraw z tzw. błędów medycznych
• reprezentację w postępowaniach likwidacyjnych oraz sądowych przeciwko ubezpieczycielom z tytułu zdarzeń drogowych, wypadków z polis OC i AC
• negocjowanie wysokości odszkodowania
• dochodzenie odszkodowań od zarządców dróg
• pomoc osobom na stałe zamieszkałym za granicą w uzyskaniu odszkodowania z tytułu zdarzeń na terenie Polski
• dochodzenie odszkodowań z ZUS wskutek wypadku w pracy.


PRAWO BUDOWLANE/NIERUCHOMOŚCI


• ustalanie i badanie stanu prawnego (due diligence) nieruchomości
• sprawdzanie stanu prawnego ksiąg wieczystych
• przygotowywanie umów i aktów prawnych dotyczących nieruchomości, w tym umów najmu i dzierżawy oraz umów deweloperskich
• regulację stanu prawnego nieruchomości poprzez dostosowywanie treści księgi wieczystej do rzeczywistego stanu prawnego, w szczególności w zakresie spraw spadkowych
• reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego, wydania warunków zabudowy lub pozwolenia na budowę
• wyjaśnienie kwestii prawnych w przypadku zasiedzenia własności nieruchomości
• doradztwo w sprawach dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości.


PRAWO AUTORSKIE


• doradztwo w kwestii autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, ochrony wizerunku, korzystania z dozwolonego użytku osobistego i publicznego, obrotu autorskimi prawami majątkowymi i prawami pokrewnymi
• reprezentację twórców i artystów w negocjacjach dot. umów wydawniczych oraz licencyjnych
• doradztwo w zakresie przywłaszczeń autorstwa (plagiatów) oraz innych naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych
• doradztwo w zakresie oprogramowania typu open surce
• doradztwo w zakresie eksploatacji utworów w Internecie
• obsługę produkcji audiowizualnych, pomoc prawną w pozyskiwaniu licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej
• pomoc i udział we wszelkich negocjacjach związanych z prawem autorskim
• ochronę dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku, dobrego imienia osób prywatnych i renomy podmiotów gospodarczych).