Wystawianie faktur: 6,15 PLN/ szt (5 zł netto/szt)

Wezwanie do zapłaty oraz naliczenie odsetek: 25 PLN (20,33 PLN netto)

Korekty niezależne od naszego biura:

– korekta podatku VAT po przejęciu od innego podmiotu: od 150 PLN

– korekta podatku dochodowego po przejęciu od innego podmiotu: od 150 PLN

– korekta deklaracji rozliczeniowych ZUS: DRA wraz z załącznikami, PFRON: Wn-U-G i Wn-D oraz podatkowych: PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R i innych: 25 PLN/osoby

– korekta deklaracji PFRON: DEK, INF-1, INF-2 : 70 PLN
przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS lub do Urzędu Skarbowego: 20 PLN

przygotowanie sprawozdania dla GUS: od 150 PLN

korespondencja z komornikiem w sprawie zajęcia wynagrodzenia: 30 PLN

przygotowanie wniosku z tytułu ulgi za złe długi: 150 PLN

sporządzenie polityki rachunkowości: od 450 PLN

pozostałe usługi, takie jak: załatwianie formalności w imieniu Klienta, uczestnictwo w spotkaniach: 150 PLN za każdą rozpoczętą godzinę

przygotowanie innych dokumentów nieobjętych cennikiem: od 40 PLN

Konsultacje i doradztwo w zakresie wykraczającym poza ustaloną obsługę: od 100 PLN

Zmiana cen obowiązuje jedynie po podpisaniu aneksu, zaakceptowanego przez obydwie strony.