Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe KD

Księgowość, finanse, płace i kadry, obsługa administracyjna biura, tworzenie stron internetowych
Biuro rachunkowe KD
Biuro rachunkowe KD1 month ago
Wykreślanie przedsiębiorców z CEIDG budzi wątpliwości
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą realną działalność, nie muszą obawiać się wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Resort wskazuje że w przypadku braku numeru PESEL nie będzie konieczności angażowania przedsiębiorców. Wykreślanie ma dotyczyć w praktyce tylko starych wpisów, które nie były modyfikowane od lat.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, system CEIDG ma zostać „wyczyszczony” z wpisów niepozwalających na identyfikację przedsiębiorcy na podstawie dostępnych baz publicznych. Nowela dawała firmom 30 miesięcy na dokonanie odpowiednich zmian. Termin minie 19 maja 2018 r.

„Wykreślenie będzie odbywać się stopniowo, zatem jest jeszcze czas na korektę danych. Wykreślenie dotyczy starych wpisów, które do dziś są w systemie, a które pochodzą ze starych ewidencji gminnych i od lat nikt ich nie zmieniał. To ok. 235 tys. wpisów. Wykreślenie ma charakter porządkujący, czyści rejestr z „nieaktywnych" wpisów, co jest niezbędne dla zachowania roli rejestru i bezpieczeństwa obrotu” – tłumaczy MPiT.

Jak wskazuje resort, każdy przedsiębiorca, który zarejestrował działalność po 1 stycznia 2012 r. albo dokonał od tego czasu jakiejś zmiany w swoim wpisie, posiada w bazie numer PESEL. System nie pozwala na modyfikacje we wpisie (np. dodanie kodu PKD czy zmiana adresu) bez podania numeru PESEL.

„Należy też zaznaczyć, że każdy przedsiębiorca, na mocy przepisów Konstytucji Biznesu, może samodzielnie dokonywać zmian w swoim wpisie, określając m.in. datę rozpoczęcia i zakończenia działalności, także z datą wsteczną. Nie ma ryzyka, że w przypadku jakichkolwiek pomyłek przedsiębiorca będzie miał problem z korektą swojego statusu” – czytamy w komunikacie MPiT.

Źródło: https://www.podatki.biz/artykuly/wykreslanie-przedsiebiorcw-z-ceidg-budzi-watpliwosci_16_37985.htm
Biuro rachunkowe KD
Biuro rachunkowe KD1 month ago
🙂
Biuro rachunkowe KD
Biuro rachunkowe KD1 month ago
Przyda się każdemu kto na swojej www ma nawet najprostszy formularz kontaktowy 🙂 A jeśli nie wiecie jak dostosować swoją www, zapraszamy do nas: kdbiuro.com - start up i usługi dla firm (nie tylko księgowe:))
Biuro rachunkowe KD
Biuro rachunkowe KD1 month ago
Zaświadczenie A1 dla cudzoziemców - zmiana zasad dotyczących ustalenia miejsca zamieszkania
Jak informuje ZUS, od 2.05.2018 r. zmieniły się zasady dotyczące ustalenia miejsca zamieszkania cudzoziemców. Do osób tych stosuje się art. 1 rozporządzenia nr 1231/2010 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo).

Aby obywatel państwa trzeciego mógł otrzymać zaświadczenie A1, musi legalnie zamieszkiwać w państwie członkowskim i przemieszczać się pomiędzy państwami członkowskimi. Jeśli taka osoba nie zamieszkuje legalnie w państwie członkowskim, to nie jest objęta unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W konsekwencji nie otrzyma zaświadczenia A1.

Obywatel państwa trzeciego, który chce otrzymać zaświadczenie A1 musi wypełnić formularz US-54 ,,Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego”. Formularz ten należy dołączyć do wniosku o A1, tak aby można było ocenić, czy dana osoba spełnia ten warunek.

Aby uznać, że warunek został spełniony, starająca się o zaświadczenie osoba musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów, który uprawnia ją do pobytu w Polsce:

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

zezwolenie na pobyt stały,

zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę,

wiza Schengen lub wiza krajowa wydana w celu:

wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206, z późn.zm.),

wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym – art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy o cudzoziemcach,

wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 pkt 5 i 5a ustawy o cudzoziemcach– art. 60 ust. 1 pkt 6 tej ustawy.

Być rezydentem podatkowym w Polsce (posiadać certyfikat rezydencji podatkowej).

Uwaga!

Warunki wymienione w pkt 1 i 2 muszą być spełnione łącznie. Są to jedyne bezwzględnie obowiązujące kryteria brane pod uwagę przy ocenie, czy jest spełnione kryterium legalnego zamieszkania.

Zaświadczenie A1 zostanie wydane, jeśli zostanie spełniony warunek legalnego zamieszkania oraz odpowiednie warunki określone w regulacjach unijnych, w szczególności w przepisach rozporządzenia 883/2004 i rozporządzenia 987/2009.

Należy obligatoryjnie wypełnić sekcje:

1. Adres w państwie pochodzenia,

2. Adres w państwie pobytu,

3. Dokument, który uprawnia Cię do pobytu w Polsce,

4. Obowiązek podatkowy,

5. Dane o pobycie w Polsce,

6/ Charakter i specyfika wykonywanej pracy najemnej lub racy na własny rachunek.

Niewypełnienie sekcji 1-6 spowoduje konieczność wystąpienia przez placówkę ZUS o uzupełnienie Informacji, co może przedłużyć rozpatrzenie wniosku.

Należy również pamiętać, aby dołączyć do wniosku kopię posiadanego dokumentu, o którym mowa wyżej (zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę, wiza Schengen lub wiza krajowa) oraz „Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji)”, wydane przez organ podatkowy.

Pozostałe sekcje:

Działalność niezarobkowa,

Inne okoliczności,

mają charakter informacyjny.

Powyższe zasady obowiązują od 2 maja 2018 r. Na tych zasadach zostaną rozpatrzone pierwszorazowe wnioski, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą oraz wnioski, które wpłynęły przed tą datą, pod warunkiem, że do tej daty nie zostały wydane zaświadczenie A1 bądź decyzja o odmowie jego wydania.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz. Urz. UE L 344 z 29.12.2010 r., str. 1).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r. str. 1, z późn. zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1, z późn. zm.).

Opracowano na podstawie materiałów ZUS, źródło: https://tinyurl.com/y7v4ofjv
Biuro rachunkowe KD
Biuro rachunkowe KD2 months ago
Trzeci rok za nami, dziękujemy Państwu, że z nami pozostajecie. Państwa uwagi i wskazówki pomagają nam stale się rozwijać i dostosować do Państwa potrzeb. Naszą misją jest nastawienie na obustronną komunikację, to, że przepisy są sztywne, nie oznacza, że my również tacy będziemy.

Jeszcze raz dziękujemy za wyróżnienie, trzeci rok pod rząd:)

https://www.oferteo.pl/biuro-rachunkowe/zielona-gora